Рішення №6 "Про регламент роботи Рокосівської сільської ради" PDF Друк

 


УКРАЇНА

РОКОСІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

І   СЕСІЯ    VІ   СКЛИКАННЯ

 

 РІШЕННЯ №6

 

 Від  19.11.2010 року                                                                               с.Рокосово

 

Про затвердження регламенту

роботи Рокосівської сільської

ради VІ скликання

 

 Розглянувши проект Регламенту роботи Рокосівської сільської ради, на підставі ч.13 ст. 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

вирішила

 1. Затвердити регламент роботи Рокосівської сільської ради (додається).

 

 

      СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА                                 П. ДЖУГА

 

 

Додаток

до рішення І сесії Рокосівської сільської ради VІ скликання №6  від  19.11.2010 року

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

РОБОТИ РОКОСІВСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 СКЛИКАННЯ

 

Даний регламент розроблений на основі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та визначає основні засади, принципи і правила діяльності сільської ради та її органів.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1.Сільська рада є органом місцевого самоврядування, який представляє інтереси територіальної громади с.Рокосово та здійснює від її імені та її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України та діючим законодавством.

1.2.Сільська рада складається з депутатів, які обираються населенням територіальної громади с.Рокосово на основі загального рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

1.3.Сільська рада /далі рада/ є органом місцевого самоврядування на території с.Рокосово і правомочна вирішувати будь-які питання на цій території, віднесені діючим законодавством України до її компетенції.

1.4.Діяльність ради здійснюється на принципах законності, гласності, колегіальності, поєднаності місцевих і державних інтересів, правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених діючим законодавством України, підзвітності та відповідальності перед територіальною громадою її органів та посадових осіб.

1.5.Рада, за пропозицією сільського голови, встановлює свою структуру, затверджує чисельність апарату управління та витрати на його утримання.

1.6.Рада несе відповідальність за прийняті нею рішення. Рішення ради можуть бути оскаржені в судовому порядку.

 2. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА

 2.1.Сільський голова є головною посадовою особою територіальної громади села.

2.2.Сільський голова обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки в порядку, визначеному законом і здійснює свої повноваження на постійній основі.

2.3.Сільський голова очолює виконавчий комітет ради, головує на її засіданнях.

2.4.Сільський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах / крім викладацької, наукової та творчої роботи у поза робочий час/, займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

2.5.На сільських голів поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено Законом.

2.6.Повноваження сільського голови починаються з моменту оголошення відповідною виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

2.7.Повноваження сільського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2.8. Сільський голова:

2.8.1.Забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої ради на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2.8.2.Організовує в межах, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», роботу ради та її виконавчого комітету;

2.8.3.Підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

2.8.4.Вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

2.8.5.Вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету;

2.8.6.Вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету;

2.8.7.Здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

2.8.8.Скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

2.8.9.Забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, сільського бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання, оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

2.8.10.Призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності сільської ради;

2.8.11.Скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

2.8.12.Забезпечує виконання рішень сільського референдуму, її виконавчого комітету;

2.8.13.Є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових (у тому числі валютних) коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

2.8.14.Представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

2.8.15.Звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

2.8.16.Укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження ради; .

2.8.17.Веде особистий прийом громадян;

2.8.18.Забезпечує на території сільської ради додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

2.8.19.Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або віднесені радою до відання її виконавчих органів;

2.8.20.Видає розпорядження у межах своїх повноважень.

2.9.Сільський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому Законом повноважень.

2.10.При здійсненні наданих повноважень Сільський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним-перед радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади-також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

2.11.Сільський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів, Сільський голова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

2.12.Повноваження сільського голови вважаються достроково припиненими у разі:

2.12.1.Його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови;

2.12.2.Припинення його громадянства;

2.12.3.Набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

2.12.4.Порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою /діяльністю/ встановлених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

2.12.5.Визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

2.12.6.Його смерті.

2.13.Повноваження сільського голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або Закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.

2.14.Повноваження сільського голови за наявності підстав, передбаче­них п.2.12 та п.2.13 цього «Регламенту», та в інших випадках можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за рі­шенням ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільського голови визначається Законом України «Про місцеві референдуми».

2.15.Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільського голови приймається сільською радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини громадян, що проживають на території с.Рокосово і мають право голосу.

2.16.За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій сільського голови незаконними, висновків відповідного комітету Вер­ховної Ради, Верховна Рада України може призначити позачергові ви­бори сільського голови. Питання про призначення Верховною Радою Ук­раїни позачергових виборів сільського голови може порушуватись перед Верховною Радою України сільською радою, головою обласної державної адміністрації.

2.17.Порядок проведення позачергових виборів сільського голови визначається законом про вибори.

2.18.Повноваження сільського голови припиняються з дня прийняття місцевим референдумом або відповідною радою рішення про це, а в разі призначення Верховною Радою України позачергових виборів сільського голови-в день обрання головою іншої особи.

 3. СЕСІЯ РАДИ

3.1.Сільська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

3.2.Сесії скликаються сільським головою в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

3.3.У разі немотивованої відмови сільського голови або неможливості його скликати сесію ради сесія скликається секретарем сільської ради.

У цих випадках сесія скликається:

3.3.1. відповідно до доручення сільського голови;

3.3.2.якщо сільський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених п.3.4;

3.3.3.якщо сесія не скликається сільським головою у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

3.4.Сесія сільської ради може бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради, виконавчого комітету ради, або постійною комісією ради.

3.5.У разі, якщо посадові особи, зазначені у п.3.2. та п.3.3., у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб'єктів, зазначених у п.3.4., сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш як одну третину складу ради.

3.6.Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках-не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд.

3.7.Сесію сільської ради відкриває і веде Сільський голова, а у випадках, передбачених п.3.3-секретар ради. У випадку, передбаченому п.3.5., сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради-один з депутатів цієї ради.

3.8.Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

3.9.Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися сільським головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради,  загальними зборами громадян.

3.10.Всі питання, які виносяться на засідання сесії, не пізніше чим за 10 днів до сесії, розглядаються на засіданнях постійних депутатських комісій з участю зацікавлених осіб. В проекти рішень комісії можуть вносити свої пропозиції, зауваження, зміни.

3.11.На проектах рішень по питаннях, винесених на обговорення сесії, повинно бути прізвище і віза виконавця.

3.12.Проекти рішень з розглядуваних питань представляються депутатам для вивчення не пізніше, як за 5 днів до початку роботи сесії. З документами і матеріалами, що виносяться на розгляд сесії, депутати можуть ознайомитися у секретаря ради.

3.13.Протоколи сесій сільської ради, прийняті нею рішення підписуються сільським головою, у разі його відсутності-секретарем сільської ради, а у випадку, передбаченому п.3.7.,-депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

3.14.Сесії ради проводяться гласно. На засідання можуть бути запрошені представники державних органів і органів місцевого самоврядування, громадських організацій, трудових колективів, преси, радіо, телебачення. Головуючий інформує депутатів про склад і кількість запрошених на сесію.

Для осіб, запрошених на сесію, відводяться окремі місця в залі засідань. Запрошені не мають права втручатися в роботу сесії, створювати тиск на депутатів, погрожувати, зобов'язані утримуватися від проявів схвалення чи осуду, дотримуватися порядку і виконувати розпорядження головуючого. Запрошена особа, яка допустила грубі порушення порядку, виявляє неповагу до головуючого, депутатів, не реагує на попередження і зауваження головуючого, за рішенням ради може бути випроваджена з залу.

3.15.За рішенням ради засідання сесій можуть бути закритими.

3.16.Сесія ради ведеться державною мовою.

3.17.Порядок роботи сесії формується шляхом внесення пропозицій сільським головою, постійними комісіями, депутатами. Обґрунтування пропозицій щодо порядку денного проводиться шляхом відкритого обговорення. Порядок розгляду питань визначається радою. Порядок денний і порядок роботи сесії затверджується рішенням ради відкритим голосуванням простою більшістю присутніх на сесії депутатів.

3.18.Для доповідей на сесіях ради дається до 30 хвилин, для співдоповідей-до 15 хвилин, для виступів у дебатах, а також для заключного слова-до 7 хвилин, для повторних виступів, по кандидатурах, під час обговорення проектів рішень-до 3 хвилин, для виступів з процедурних питань, заяв, запитань, повідомлень та довідок-до 3 хвилин.

В окремих випадках головуючий може продовжити тривалість виступу за згодою ради.

Через кожні 2 години роботи сесії, якщо не обумовлено іншого, оголошується перерва на 20 хвилин.

Заяви про надання слова для виступу передаються головуючому в усній або письмовій формі.

Депутат може виступити з одного питання не більше двох разів. Секретар ради, голови постійних комісій мають право на виступ на загальних підставах.

3.19.В ході обговорення головуючий дає можливість депутатам висловлювати думку з питань порядку денного, не коментує їх виступи.

На вимогу депутата чи групи депутатів їх пропозиції в обов'язковому порядку ставляться на голосування.

3.20.Промовець не повинен використовувати в своєму виступі закликів до незаконних, насильницьких дій, грубих, некоректних висловів, має дотримуватись депутатської етики, з повагою ставитись до інших думок.

У разі порушення цих вимог, а також коли виступаючий відходить від обговорюваної теми, не дотримується регламенту, після попередження головуючого він може бути позбавлений слова.

Депутат не може брати слова без дозволу головуючого.

3.21.Перед припиненням обговорення головуючий інформує про кількість депутатів, які записалися до виступу, які виступили, а також тих, хто наполягає на виступі.

Питання про припинення обговорення вирішується голосуванням.

Депутати, які не змогли виступити, мають право на включення текстів своїх виступів до протоколу сесії.

 4. РІШЕННЯ РАДИ. ПРОЦЕДУРА ГОЛОСУВАННЯ

 4.1.Рішення ради приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості обраних депутатів, крім випадків, передбачених Законом "Про місцеве самоврядування в Україні" та цим регламентом.

Рішення ради по процедурних питаннях приймаються простою більшістю присутніх на сесії депутатів.

4.2.Рішення підписуються головою, у разі його відсутності-секретарем ради, а у випадку передбаченому п.3.7.-депутатом ради, який головував на її засіданні.

4.3.Рішення ради набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено іншого строку введення їх у дію.

4.4.Рішення сесії повинні мати порядковий номер і дату.

4.5.Рішення приймаються відкритим голосуванням. У випадках, передбачених законодавством, цим регламентом, а також за окремою ухвалою сесії, може проводитися поіменне або таємне голосування.

4.6..При поіменному голосуванні лічильною комісією складаються списки депутатів, які голосували "за", "проти" або "утримався" і результати передаються головуючому.

4.7.При таємному голосуванні до бюлетеня по виборах посадових осіб ради включаються всі висунуті кандидатури в алфавітному порядку.

Членами лічильної комісії кожному депутату видається один бюлетень, згідно зі списком і при наявності депутатського посвідчення, про що у списку робиться відмітка.

Бюлетень заповнюється в кабіні для таємного голосування.

Голосування вважається таким, що відбулося, якщо в ньому взяли участь більше половини депутатів від загальної кількості обраних депутатів ради.

При підрахунку голосів недійсними вважаються бюлетені невстановленої форми і ті, у яких залишено дві і більше кандидатури.

Дописані прізвища не враховуються.

4.8.Про результати голосування складається протокол, який підписується всіма членами лічильної комісії. У разі незгоди з рішенням лічильної комісії кожний член лічильної комісії має право на занесення до протоколу його окремої думки.

Голова комісії доводить до відома депутатів результати голосування, а також за наявності-окремі думки членів лічильної комісії. Після інформації лічильної комісії рада відкритим голосуванням приймає рішення про затвердження результатів таємного голосування.

У разі виявлення порушень чи помилок в організації таємного голосування за рішенням ради призначається повторне голосування.

 5. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАДИ

5.1.Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішення ради, її виконавчого комітету.

5.2.Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

5.3.До складу постійних комісій не можуть бути обрані Сільський голова, секретар ради.

5.4.Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

5.5.Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.

5.6.Постійні комісії за дорученням ради, голови, секретаря ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету ради.

5.7.Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному Законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

5.8.Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

5.9.Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

5.10.За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником го­лови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

5.11.Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

5.12.Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі і робочі групи з залученням представників громадськості, спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, секретаря ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

5.13.Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

5.14. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

 6. ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ РАДИ

 6.1.Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

6.2.Рішения про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

6.3.Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

6.4.Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

7. ДЕПУТАТ РАДИ

7.1.Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом.

7.2.Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує її доручення. Депутат, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

7.3.На час проведення засідань сесій, постійних комісій рад, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених Законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю, за рахунок відповідного місцевого бюджету.

7.4.Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано, всебічно сприяти виконанню їх рішень, виконувати доручення ради та її органів.У разі неможливості бути присутнім на засіданні депутат місцевої ради повідомляє про це особу, яка очолює відповідний орган.

В свою чергу рада та її органи сприяють депутатам в їх діяльності шляхом створення відповідних умов, забезпечення документами, довідково-інформаційними та іншими матеріалами, необхідними для ефективного здійснення депутатських повноважень, організують вивчення депутатами чинного законодавства, кращого досвіду роботи рад.

7.5.У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому Законом порядку.

7.6.Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

7.7.Депутат має право звернутися із запитом до керівників ради та її органів, сільського голови, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території с.Рокосово, а також до голови місцевої державної адміністрації з питань, віднесених до відання ради.

7.8.Орган або посадова особа, до яких звернено запит, зобов'язані дати усну чи письмову відповідь на запит на сесії ради у строки і в порядку, встановлені радою відповідно до закону. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.

7.9.Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії, надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про вжиті заходи повідомити на сесію і депутата.

7.10.Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у сільській раді та робити виписки, копіювання цих документів.

7.11.Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”, Законом України Про місцеве самоврядування в Україні, іншими Законами.

 8. СЕКРЕТАР РАДИ

 8.1.Секретар ради обирається за пропозицією сільського голови з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в раді на постійній основі.

8.2.Секретар ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

8.3.Секретар ради:

8.3.1.Скликає сесії ради у випадках, передбачених п.3.3., повідомляє депутатів і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

8.3.2.Веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених п.4.2.;

8.3.3.Організовує підготовку сесії ради, питань, що вносяться на розгляд ради;

8.3.4.Забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням;

8.3.5.За дорученням сільського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

8.3.6.Сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

8.3.7.Організовує за дорученням ради, відповідно до законодавства, здійснення заходів, пов`язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

8.3.8.Забезпечує зберігання офіційних документів, пов`язаних з місцевим самоврядуванням сільської територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким надано право у встановленому Законом порядку;

8.3.9.Вирішує за дорученням сільського голови або ради інші питання, пов`язані з діяльністю ради та її органів.

8.4.Повноваження секретаря сільської ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради.

 9. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РАДИ

 9.1.Виконавчим органом ради є виконавчий комітет, який утворюється радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, сільського голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

9.2.Кількісний склад виконавчого комітету визначається радою. Персональний склад виконавчого комітету ради затверджується радою за пропозицією сільського голови.

9.3.Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно сільського голови, заступника /заступників/ сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами /секретаря/ виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб.

9.4.До складу виконавчого комітету сільської ради входить також за посадою секретар ради.

9.5.Очолює виконавчий комітет сільської ради Сільський голова.

9.6.Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов`язків з відшкодуванням середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов`язаних з виконанням обов`язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів відповідного бюджету.

9.7.На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою /діяльністю/, встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» для сільського голови.

9.8.Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

9.9.До складу виконавчого комітету ради не можуть входити депутати ради, крім секретаря ради.

9.10.Виконавчий комітет ради організує свою діяльність у відповідності з регламентом роботи виконкому.

10. Дострокове припиненнЯ повноважень ради

 10.1.Повноваження ради достроково можуть бути припинені у випадках:

10.1.1.якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших Законів, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих рішень у відповідність із Законом;

10.1.2.якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у строки, встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», або рада не вирішує питань, віднесених до її відання.

10.2.Повноваження ради за наявності підстав, передбачених п.10.1. та в інших випадках можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень ради визначається законом про місцеві референдуми.

10.3.Питання про дострокове припинення повноважень ради за рішенням місцевого референдуму може бути порушене сільським головою, а також не менш як однією десятою частиною громадян, що проживають на відповідній території і мають право голосу.

10.4.За наявності підстав, передбачених п.10.1., рішення суду про визнання актів ради незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради України, Верховна Рада України може призначати позачергові вибори ради. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів сільської ради може порушуватись перед Верховною Радою України сільським головою.

10.5.Порядок проведення позачергових виборів рад визначається Законом України про вибори.

10.6.Рада, повноваження якої достроково припинено за рішенням місцевого референдуму, а також рада, щодо якої Верховна Рада України прийняла рішення про проведення позачергових виборів, продовжує діяти до обрання нового складу ради.

 

  СІЛЬСЬКИЙ  ГОЛОВА                                     П. ДЖУГА