Рішення "Про сільський бюджет на 2019 рік" PDF Друк

                                                                              

 

  УКРАЇНА

         РОКОСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

     ІХ СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ №426    

 

20.12.2018 рік

 

«Про сільський

бюджет на 2019 рік»

Відповідно до ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетного Кодексу

України, рішення районної ради №578 від 18.12.2018 року, Рокосівська   сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2019 рік:

доходи сільського бюджету у сумі 11690208 гривень, у тому числі доходи загального фонду

місцевого бюджету - 6274200 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету -

479600 гривень,

у тому числі бюджету розвитку 100000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі  11690208 гривень, у тому числі видатки загального фонду

місцевого

бюджету - 8558790 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету - 3131418 гривень

згідно з

додатком 3 до цього рішення;

надання кредитів із загального фонду місцевого бюджету - 200000 гривень, згідно з додатком 4

до цього рішення.

профіцит сільського бюджету у сумі 2651818 гривень, в тому числі загального фонду сільського бюджету

у сумі 2651818 гривень та спеціального фонду сільського бюджету у сумі 2651818 гривень згідно з додатком

2 до цього рішення;

дефіцит спеціального фонду місцевого бюджету у сумі 2651818 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету у сумі 50000 гривень.

3. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2019 рік

у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3,4 до цього рішення.

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію

і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

 

       5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського   бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою  

-Оплата праці працівників бюджетних установ           

-Нарахування на заробітну плату 

-Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів 

-Забезпечення продуктами харчування 

-Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

- Поточні трансферти населенню 

6. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі

3781418 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення. 

7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському бюджету отримувати

у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України: 

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського   бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених

видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського

рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням

до кінця поточного бюджетного періоду. 

8. Відповідно до ст.16 Бюджетного кодексу України   надати право 

сільському голові в межах поточного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів

сільського бюджету на депозитах,з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду. 

     9.Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці

працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру

мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення,

природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв

у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань. 

   10.Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2019 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 69

Бюджетного кодексу України.

    11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік у частині доходів є

надходження,визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

  12.Установити, що джерелами фінансування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік у частині фінансування

є надходження, визначені статтею 71  Бюджетного кодексу України.

   13. Надати право виконкому сільської ради за погодженням із постійною комісією сільської ради з питань бюджету у період

між пленарними засіданнями сільської ради:

   13.1. Проводити у відповідності до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи, видатки та джерела фінансування

сільського бюджету, здійснювати протягом 2018 року розподіл та перерозподіл обсягів субвенції та дотації  з Державного

бюджету України та інших місцевих бюджетів, виходячи із змін внесених законодавчими актами, нормативними урядовими

рішеннями місцевих рад.

   13.2. У межах обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподілити видатки за функціональною

класифікацією видатків,у тому числі обсяги регіональних програм.

   14.Установити, що в процесі виконання сільського бюджету перерозподіл видатків за економічною класифікацією в

межах затвердженого загального обсягу  бюджетних призначень головного розпорядника коштів по загальному та

спеціального фондах сільського бюджету здійснюється розпорядженням сільського голови за обґрунтованим поданням

наданих головного розпорядника коштів.

   15. Головним розпорядником коштів сільського бюджету забезпечити виконання  норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки

ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів,

організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів

у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками,

бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством

фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до

встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну  енергію,  природний газ та послуги зв'язку,

які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених

відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

   16. Надати право виконкому сільської ради за погодженням із постійною комісією сільської ради з питань бюджету у період

між пленарними засіданнями сільської ради:

   16.1.Проводити у відповідності до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи, видатки та джерела фінансування

сільського бюджету, здійснювати протягом 2019 року розподіл та перерозподіл обсягів субвенції та дотації  з Державного

бюджету України та інших місцевих бюджетів, виходячи із змін внесених законодавчими актами, нормативними урядовими

рішеннями місцевих рад.

16.2.У межах обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподілити видатки за функціональною

класифікацією видатків,у тому числі обсяги регіональних програм.

   17.Установити, що в процесі виконання сільського бюджету перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах

затвердженого загального обсягу  бюджетних призначень головного розпорядника коштів по загальному та спеціального

фондах сільського бюджету здійснюється розпорядженням сільського голови за обґрунтованим поданням наданих головного

розпорядника коштів.

  18. Рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.

  19. Додатки № 1 - 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

  20. Оприлюднити це рішення в  десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті

28 Бюджетного кодексу України.

  21. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію з питань бюджету (Дубровський В.М.).

Сільський голова                                                        П.І.Джуга