Рішення "Про сільський бюджет на 2020 рік" PDF Друк

                                                                                   

       УКРАЇНАalt

         РОКОСІВСЬ

                                                                                   

 

       УКРАЇНА

 

         РОКОСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

     ХV СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ № 559  

 

 

 

24.12.2019 рік                                                                                               с. Рокосово

 

«Про сільський

                                 бюджет на 2020 рік»

07313523000

код бюджету

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», рішення районної ради від 18.12.2019 року №760, Рокосівська   сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Визначити на 2020 рік:

доходи сільського бюджету у сумі 12650992 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету - 12043492 гривень та доходи спеціального фонду сільсього бюджету - 607500 гривень, у тому числі бюджету розвитку 100000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

 видатки сільського бюджету у сумі  12650992 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету - 8756219 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету - 3894773 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

 надання кредитів із загального фонду місцевого бюджету - 200000 гривень, згідно з додатком 4 до цього рішення;

 профіцит сільського бюджету по загальному фонду у сумі 3287273 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;

 

дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 3287273 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.

 

2. Оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету у сумі 50000 гривень, що становить 0,57 відсотки видатків загального фонду сільського бюджету, визначені пунктом 1 цього рішення.

 

3. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів сільського бюджету на 2020 рік (відповідальний виконавець) за бюджетними програмами згідно з додатком 3,4 до цього рішення.

 

4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

 

5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 4903273 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

 

       6. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2020 рікдо доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

 

       7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2020 рік:

 

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

 

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України та джерела фінансування визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України;

 

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та джерела фінансування визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України.

 

       8. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду сільського бюджету (абзаци 1, 2 пункту 7 цього рішення) згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 691 та частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 та статтями 91 Бюджетного кодексу України, а кошти спеціального фонду згідно з абзацом 3 пункту 7 цього рішення спрямовуються відповідно на надання кредитів індивідуальним сільським забудовникам, а також на їх обслуговування.

 

       9. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського   бюджету на 2020 рік за їх економічною структурою :

 

-Оплата праці працівників бюджетних установ          

 

-Нарахування на заробітну плату

 

-Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів

 

-Забезпечення продуктами харчування

 

-Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 

- Поточні трансферти населенню.

 

- Поточні трансферти місцевим бюджетам.

 

10. Відповідно до ст.16 Бюджетного кодексу України   надати право

 

сільському голові в межах поточного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

 

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському бюджету отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

 

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського   бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

       12. Сільській раді забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

 

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

 

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

 

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

 

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

 

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

 

4) врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

 

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

 

     13. Надати право виконкому сільської ради за погодженням із постійною комісією сільської ради з питань бюджету у період між пленарними засіданнями сільської ради:

 

     13.1. Проводити у відповідності до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи, видатки та джерела фінансування сільського бюджету, здійснювати протягом 2020 року розподіл та перерозподіл обсягів субвенції та дотації з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, виходячи із змін внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями місцевих рад.

 

   13.2. У межах обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподілити видатки за бюджетними програмами видатків,у тому числі обсяги регіональних програм.

 

   13.3. За обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів вносити зміни до переліку об’єктів та обсягів їх фінансування, будівництво або реконструкція яких проводиться за рахунок коштів бюджету розвитку, відповідно до проектно-кошторисних документацій, назв об’єктів та робіт, видатки на які передбачені в сільському бюджеті на 2020 рік.

 

   14.Установити, що в процесі виконання сільського бюджету перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів по загальному та спеціального фондах сільського бюджету здійснюється розпорядженням сільського голови за обґрунтованим поданням розпорядника коштів.

 

15. Рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.

 

16. Додатки № 1 - 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

17. Оприлюднити це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

 

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету (Дубровський В.М.).

 

Сільський голова                                                      П.І.Джуга